Regulamin

Regulamin projektu Kwiat Kobiecej Przedsiębiorczości 

 §1 Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług marketingowych pod nazwą Kwiat Kobiecej Przedsiębiorczości. 
 1. Organizatorem Wydarzenia jest Agencja Reklamowa Suplemon z siedzibą w Radomiu, kod pocztowy: 26-600, przy ul. Sycyńskiej 29L lok. 7, NIP: 7962536960 REGON: 147182636 zwana dalej Organizatorem
 1. Wydarzenie odbędzie się 13 października 2021, przez Internet (tzw. format online). 
 1. Adres mailowy do korespondencji z Organizatorem w tematach dotyczących projektu Kwiat Kobiecej Przedsiębiorczości: kontakt@kwiatkobiecejprzedsiebiorczości.pl 

§2 Definicje 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje: 

 1. Projekt – założenia i cele Kwiatu Kobiecej Przedsiębiorczości, zorganizowanego przez Agencję Reklamową Suplemon. 
 1. Uczestnik– osoba, która dokonała rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy zawarty na stronie 
 1. Zamawiający – osoba, która wykazała zainteresowanie udziałem w Projekcie.  
 1.  www.kwiatkobiecejprzedsiebiorczosci.pl , zaakceptowała regulamin i dokonała wyboru jednego z trzech pakietów (PREMIUM, OPTYMALNY, START) 
 1. Strona Projektu– serwis internetowy na stronie www.kwiatkobiecejprzedsiebiorczosci.pl  
 1.  Pakiet – oferta Projektu w trzech wariantach cenowych (PREMIUM, OPTYMALNY, START). 
 1.  Wizytówka – prezentacja sylwetki osoby lub firmy i zakresu jej działań na stronie Projektu.  
 1.  Platforma Szkoleniowa – dostęp do materiałów szkoleniowych możliwy wyłącznie dla Uczestników Projektu.  
 1.  Plebiscyt – wydarzenie online, w wyniku, którego wyłonieni zostaną laureaci edycji.  
 1.  Cena Regularna– podstawowa cena wybranego pakietu.  
 1.  Cena Promocyjna– cena pakietów obniżona w stosunku do cen regularnych 
 1.  Podmioty Partnerskie – firmy, organizacje i osoby indywidualne, wspierające organizację projektu 

§3 Zgłoszenie 

 1.  Zgłoszenie na Wydarzenie musi być dokonane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie projektu. 

§4 Cena i warunki płatności 

 1. Ceny za udział w Projekcie podane są na stronie wwwkwiatkobiecejprzedsiebiorczosci.pl/cennik. 
 1. Cena obejmuje: 
  a. prezentacja osoby lub firmy na stronie Projektu, 
  b. dostęp do materiałów szkoleniowych na okres 30 dni, 6 miesięcy lub 12 miesięcy w zależności od wybranego pakietu.  
  c. możliwość udziału w Plebiscycie KKP2021 

d. możliwość pojawienia się w e-booku “Kwiat Kobiecej Przedsiębiorczości. 50 definicji sukcesu” w zależności od wybranego pakietu. 

e. wywiad na łamach portalu dla kobiet www.vitwoman.pl, w zależności od wybranego pakietu. 

 1. Udział w projekcie możliwy jest dopiero w momencie uregulowania płatności. 
 1. Organizator stosuje zróżnicowane ceny za udział w Projekcie. Szczegółowe informacje znajdują się na Stronie Projektu. 
 1. Za termin zrealizowania płatności uznaje się datę zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Agencji Reklamowej Suplemon. 

§5 Zmiana Uczestnika, odwołanie udziału i zwrot wpłaty 

 1. Zamawiający ma prawo do zmiany Uczestnika Projektu. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Organizatora o zmianie Uczestnika przez przesłanie stosownej informacji do Organizatora pocztą elektroniczną na adres: kontakt@kwiatkobiecejprzedsiebiorczosci.pl . Zmiana uczestnika musi być potwierdzona przez Organizatora wiadomością zwrotną. 
 1. Uczestnik ma możliwość rezygnacji z udziału w Projekcie w dowolnym momencie. Wówczas jego wizytówka zostanie usunięta ze strony Projektu i mediów społecznościowych Projektu.  
 1. Od momentu publikacji wizytówki Uczestnika na stronie Projektu i w mediach społecznościowych w przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie nie przysługuje Uczestnikowi zwrot uiszczonej opłaty za wybrany Pakiet.  

§6 Organizacja 

 1.  Projekt odbywa się przez Internet (tzw. format online). 
 1. Szczegóły techniczne dotyczące dostępu do Platformy Szkoleniowej, w szczególności adres strony internetowej oraz zasady logowania i korzystania z systemu informatycznego obsługującego projekt, będą przesłane mailowo Uczestnikom nie później niż na 7 dni przed uruchomieniem Platformy Szkoleniowej oraz będą dostępne na Stronie Projektu. 
 1. Wymagania techniczne niezbędne do udziału w Projekcie: 
  a. urządzenie mające dostęp do Internetu 
  b. dostęp do konta poczty elektronicznej 
  c. poprawnie skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies oraz javascript; Organizator zaleca wykorzystanie najnowszych wersji przeglądarek: Chrome, Firefox, Safari, Edge 
 1. Organizator nie ponosi kosztów udziału Uczestników w Projekcie, w szczególności kosztów wykorzystania urządzeń, konta poczty elektronicznej oraz przesyłania danych (transmisji). 
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego, w szczególności za jakość obrazu i dźwięku docierających do Uczestników. 
 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość Projektu zgodną z opisem. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji i publikacji materiałów audiowizualnych związanych z przebiegiem Projektu oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi Uczestnikom, za których Zamawiający nie uiścili opłaty w wyznaczonym terminie. 
 1. Materiały Platformy Szkoleniowej będą dostępne do odczytania, odsłuchania lub obejrzenia wyłącznie na stronie internetowej Organizatora, po zalogowaniu się uprawnionych Uczestników. 

§7 Zobowiązania Zamawiającego i Uczestnika 

 1. Uczestnicy i Zamawiający są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem i w pełni go zaakceptować oraz przestrzegać. 
 1. Zakazane jest wykorzystywanie Projektu przez Zamawiającego oraz Uczestnika w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Organizatora. 

§8 Własność i prawa autorskie 

 1. Organizator zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. 
 1. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych i udostępnionych im materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. 
 1. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, udostępnianie innym osobom i organizacjom oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. 
 1. Uczestnik zobowiązuje się do nieudostępniania innym osobom ani organizacjom danych umożliwiających logowanie się do Platformy Szkoleniowej Projektu. 
 1. Organizator ma prawo do zablokowania konta Użytkownika w w przypadku udowodnienia lub uzasadnionego podejrzenia, że zostało naruszone wyżej opisane zobowiązanie. 
 1. Organizator ma prawo do zablokowania możliwości równoczesnego logowania się Uczestnika w Projekcie, na różnych urządzeniach, w tym samym czasie. Uczestnik będzie identyfikowany po podanym przy rejestracji adresie mailowym, będącym jednocześnie loginem Uczestnika do systemu obsługującego Wydarzenie. 

§9 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem bazy danych osobowych jest Agencja Reklamowa Suplemon z siedzibą w Radomiu, kod pocztowy: 26-600, przy ul. Sycyńskiej 29L lok. 7, NIP: 7962536960 REGON: 147182636 mail: kontakt@kwiatkobiecejprzedsiebiorczosci.pl 
 1. Przy dokonywaniu Rejestracji Zamawiający i Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji komunikatów dotyczących produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem, w szczególności Sponsorów i Partnerów Projektu. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów. 
 1. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że zgody udzielone przez Uczestnika stanowią inaczej. 
 1. Organizator udziela informacji o danych osobowych organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, zgodnie z obowiązującą wykładnią prawa. 
 1. Wysłanie przez Zamawiającego i Uczestnika wypełnionego formularza rejestracji jest równoznaczne z: 
  a. potwierdzeniem przez Zamawiającego i Uczestnika autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym danych wpisanych na formularzu, 
  b. wyrażeniem przez Zamawiającego i Uczestnika zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 
  c. wyrażeniem przez Zamawiającego i Uczestnika zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych i handlowych, w szczególności do przekazywania informacji o produktach, działaniach i planach Organizatora oraz Podmiotów Partnerskich, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
  d. oświadczeniem, że Zamawiający i Uczestnik został poinformowany o przysługującym mu prawie: wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz prawie wycofania zgody na ich przetwarzanie. 
  e. akceptacją przez Zamawiającego i Uczestnika niniejszego Regulaminu. 
 1. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku oraz wypowiedzi w publikowanych przez Organizatora materiałach dotyczących relacji z udziału w Projekcie. 

§10 Odpowiedzialność 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 
  a. jakiekolwiek szkody powstałe wskutek udziału w Projekcie przez Zamawiającego i Uczestnika w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem; 
  b. jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Projektu w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Uczestnika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu; 
  c. jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Uczestnika materiałów, danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia Projektu w celach osobistych, gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.; 
  d. jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z §10 pkt. 4 Regulaminu. 

§11 Postępowanie reklamacyjne 

 1.  Uczestnik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez Organizatora w formie elektronicznej, za pomocą e-maila wysłanego na adres: kontakt@kwiatkobiecejprzedsiebiorczosci.pl lub w formie pisemnej na adres Organizatora: Agencja Reklamowa Suplemon ul. Sycyńska 29L lok. 7 26-600 Radom. 
 1.  Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Zamawiającego lub Uczestnika, adres e-mail zgodne z przekazanymi w Zgłoszeniu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. 
 1.  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, to przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
 1.  Organizator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletu niezbędnych informacji. 
 1.  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji. 
 1.  Ewentualne zwroty i rekompensaty dla Uczestnika w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji będą dokonywane w konsultacji z Uczestnikiem. 

§12 Postanowienia końcowe 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, a także do wydawania instrukcji dodatkowych. 
 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie. 
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Zamawiającym, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym dla siedziby Organizatora. 
 1. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Uczestników, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia usługi przed terminem zmiany. 
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.kwiatkobiecejprzedsiebiorczosci.pl/regulamin i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.